společnosti Hydrogen. s r.o., IČ: 04170482 , se sídlem Mezi Vodami 1955/19 143 00 Praha 12 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243351

I. definice / výkladová pravidla

I.1

Pro účel těchto obchodních podmínek mají následující výrazy psané s velkým počátečním písmenem níže uvedený význam:

I.1.1

VOP se rozumí tyto obchodní podmínky;

I.1.2

Prodávajícím se rozumí obchodní společnost založená a existující podle práva České republiky Hydrogen. s r.o., IČ: 04170482 , se sídlem Mezi Vodami 1955/19 143 00 Praha 12 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243351 , která v rámci své podnikatelské činnosti uzavřela s Kupujícím Kupní smlouvu;

I.1.3

Kupujícím se rozumí třetí osoba, podnikatel, který v rámci své podnikatelské činnosti uzavřel s Prodávajícím Kupní smlouvu;

I.1.4

Kupní smlouvou se rozumí smlouva o úplatném dodání zboží Prodávajícím Kupujícímu;

I.1.5

Smluvní stranou se rozumí Prodávající a Kupující;

I.1.6

OZ se rozumí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

I.2

Jestliže kontext nevyžaduje jinak, pak v těchto VOP

I.2.1

odkazy na „články” budou vykládány jako odkazy na články těchto VOP;

I.2.2

odkazy na jakýkoli zákon, právní předpis nebo ustanovení právního předpisu budou vykládány jako odkaz na tentýž zákon, právní předpis nebo ustanovení právního předpisu tak, jak případně tyto budou průběžně doplněny, měněny, rozšířeny nebo znovu přijaty;

I.2.3

odkazy na „dny“ znamenají odkazy na kalendářní dny;

I.2.4

odkazy na „pracovní dny“ znamenají odkazy na kterýkoli den, kromě soboty, neděle a dnů, na něž připadá státní svátek podle platných právních předpisů České republiky;

I.2.5

pojmy definované v těchto VOP v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle, a naopak.

I.3

Nadpisy užívané v těchto VOP se vkládají pouze pro přehlednost a při výkladu těchto VOP nebudou brány v úvahu.

II. obecně

II.1

Těmito VOP se řídí právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím založené Kupní smlouvou. Otázky neupravené těmito VOP a Kupní smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními ObchZ.

II.2

Případná odchylná ujednání obsažená v Kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.

II.3

Jakékoli obchodní podmínky jiné osoby než Prodávajícího mohou platit pouze v případě, že k takovému následku směřující projev vůle je ze strany Prodávajícího proveden výslovně v písemné formě. Použití § 1751 odst. 2 OZ je vyloučeno.

II.4

Kupní smlouva může být uzavřena (i) ve formě jedné listiny obsahující shodný projev vůle Smluvních stran s podpisy obou Smluvních stran nebo (ii) formou objednávky a její akceptace. Objednávka, jakož i její akceptace mohou být učiněny písemně, faxem nebo elektronicky. Dodání zboží na základě objednávky Kupujícího se považuje za akceptaci objednávky. V případě, že Kupní smlouva byla uzavřena v písemné formě, je možné ji změnit nebo doplnit pouze formou písemného dodatku.

II.5

Pro uskutečnění obchodu se společností Hydrogen s.r.o. jsou některé osobní údaje o klientovi nutné poskytnout, aby mohl být obchod uzavřen. Jsou to údaje požadované zákonem a pro tyto údaje nemusí být poskytnut souhlas klienta. Bez poskytnutí těchto údajů nemůže být obchod realizován. Údaje jsou získávány přímo dotazováním klienta nebo i z veřejně přístupných zdrojů. Údaje jsou uchovávány po nezbytně dlouhou dobu dle zákonů nebo po dobu 5 let od posledního objednání produktů dodávaných společností Hydrogen s.r.o. dané souhlasem klienta. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je udělený v souladu s právními předpisy a je dobrovolný. Souhlas může být kdykoli odvolán a toto odvolání musí být podáno písemně. Bližší informace jsou uvedeny v dokumentu Zpracování údajů klienta, který je vystaven na webových stránkách společnosti Hydrogen s.r.o.

III. místo a lhůta dodání zboží

III.1

Prodávající je povinen zboží Kupujícímu odeslat nebo si ho Kupující vyzvedne osobně. Dodání zboží se tak uskutečňuje jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího nebo osobním vyzvednutím.

III.2

Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu ve lhůtě sjednané v Kupní smlouvě. Dodá-li Prodávající zboží před určenou dobou, je Kupující povinen zboží převzít.

IV. množství, jakost, provedení a obal zboží

IV.1

Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje Kupní smlouva. Neurčuje-li Kupní smlouva jakost a provedení zboží, je Prodávající povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel, ke kterému se zboží zpravidla užívá.

IV.2

Prodávající je povinen zboží zabalit pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku.

V. kupní cena

V.1

Výše Kupní ceny je určena v Kupní smlouvě.

V.2

Není-li v Kupní smlouvě uvedeno jinak, nezahrnuje částka uvedená v Kupní smlouvě jako kupní cena DPH v zákonné výši.

V.3

Prodávající je oprávněn a zároveň povinen jednostranně změnit kupní cenu pouze v důsledku změny výše zákonné sazby DPH.

V.4

Kupní cena je splatná ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne odeslání daňového dokladu (faktury) Kupujícímu. Prodávajícímu vzniká nárok na zaplacení kupní ceny v celé výši dodáním zboží, tj. předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího.

V.5

Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím poskytnutí zálohy na Kupní cenu, a to i opakovaně. V takovém případě je záloha na kupní cenu splatná ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne odeslání zálohové faktury Kupujícímu. Daňový doklad je Prodávající povinen vystavit po uhrazení zálohy.

V.6

Veškeré platby jsou uskutečněny dnem zaplacení v hotovosti nebo dnem jejich připsání na bankovní účet Prodávajícího.

V.7

Není-li v Kupní smlouvě uvedeno jinak, kupní cena nezahrnuje náklady Prodávajícího spojené s balením a přepravou zboží. Tyto náklady se v takovém případě zavazuje uhradit Kupující. Předchozí ujednání obsažená v tomto článku se použijí přiměřeně.

V.8

Kupující není oprávněn provést jednostranný zápočet své pohledávky proti pohledávce Prodávajícího na zaplacení kupní ceny, zálohy na kupní cenu nebo jiné částky dle VOP nebo Kupní smlouvy.

V.9

Octne-li se Kupující v prodlení s platbou kupní ceny, zálohy na kupní cenu nebo jiné částky dle VOP nebo Kupní smlouvy, je povinen zaplatit Prodávajícímu 5000 Kč. Tím není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody v celé výši, § 1971 OZ se neuplatní.

VI. výhrada vlastnického práva

VI.1

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jakékoli další částky dle čl. V.7. Do okamžiku přechodu vlastnického práva ke zboží na Kupujícího není Kupující ani oprávněn se zbožím nakládat za účelem jeho dalšího prodeje nebo bezúplatného převodu.

VI.2

Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání zboží, tj. předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího.

VII. odpovědnost za vady

VII.1

Práva z vadného plnění jsou upravena v § 2099 a násl. OZ.

VII.2

Kupující nemá práva z vadného plnění, způsobilo-li vadu použití věcí předaných kupujícím. Kupující nemá práva z vadného plnění, způsobil-li vadu věci postup prodávajícího podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které mu opatřil kupující. § 2102 OZ se neuplatní.

VII.3

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. § 2103 OZ se neuplatní.

VII.4

Kupující nemá práva z vadného plnění způsobené skutečností, že Kupující nenakládal se zbožím v souladu s pokyny Prodávajícího resp. s návodem na užívání zboží.

VII.5

Aplikace § 2108 OZ se vylučuje.

VII.6

Kupující je povinen vady zboží notifikovat písemně.

VIII. odpovědnost za škodu

VIII.1

Poruší-li prodávající povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou Kupujícímu, ledaže se své povinnosti zprostí.

VIII.2

Kupující je povinen si počínat tak, aby předešel vzniku škody, resp. aby vznik škody odvrátil, popř. aby ji zmírnil. Kupující nemá nárok na náhradu škody vzniklé nesplněním jeho povinností dle předchozí věty.

VIII.3

Kupující nemá nárok na náhradu škody, pokud nesplnění povinností Prodávajícího bylo způsobeno jednáním Kupujícího nebo nedostatkem součinnosti Kupujícího dle pokynů Prodávajícího.

VIII.4

Nenahrazuje se škoda, jež převyšuje škodu, kterou v době vzniku Kupní smlouvy mohl Prodávající jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídat.

VIII.5

Prodávající a Kupující se dohodli, že se nahrazuje škoda pouze do výše sjednané kupní ceny bez DPH.

VIII.6

Ve všech případech ručí Prodávající v rozsahu a do maximální výše dle jím uzavřené pojistky provozní odpovědnosti za škodu.

IX. okolnosti vylučující odpovědnost

IX.1

Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Za takové překážky se proto považují zejména, nikoli však výlučně, válka, povstání, občanské nepokoje, živelné pohromy, stávka, výluka, částečný nebo úplný provozní výpadek.

X. důvěrné informace

X.1

Veškeré informace týkající se modelů, šablon, vzorů a vzorků, nástrojů a jiných výrobních prostředků, jež byly poskytnuty Kupujícímu v souvislosti s uzavíráním Kupní smlouvy nebo po uzavření Kupní smlouvy, jsou označeny jako důvěrné, a proto Kupující nesmí takové informace prozradit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.

XI. odstoupení od kupní smlouvy

XI.1

Smluvní strany jsou oprávněny od Kupní smlouvy odstoupit v případech, kdy tak stanoví ObchZ. Prodávající je dále oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě, že na Kupujícího bude podán insolvenční návrh dle příslušných právních předpisů. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být učiněno písemnou formou.

XI.2

Smluvní strany nejsou oprávněny odstoupit od splněné Kupní smlouvy.

XII. závěrečná ujednání

XII.1

V případě neúčinnosti nebo neplatnosti některého ustanovení těchto VOP platí právní úprava, která se co možná nejvíce blíží neúčinnému nebo neplatnému ustanovení. Neúčinnost nebo neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP se netýká účinnosti resp. platnosti zbývajících ustanovení.

XII.2

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 25.5.2018.